شعارسال: مهندس سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم، با حضور در اداره کل ثبت احوال استان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این اداره کل قرار گرفت.

در این دیدار خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال استان قم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد ثبت احوال استان قم ، مشکلات مالی،خرید تجهیزات،احداث ساختمان و راه اندازی ثبت احوال شهر پردیسان را از دغدغه های مهم این اداره کل در سال جاری عنوان کرد.

در پایان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص پیگیری رفع مشکلات قول مساعدت داد.

گفتنی است مهندس سید حسن رضوی ضمن آشنایی با فرآیند صدور کارت هوشمند ملی نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی خود اقدام نمود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اداره کل ثبت احوال استان قم، تاریخ انتشار: 28 آذر 1394، کدخبر: 523، www.sabteahval-qom.irSource link

منبع: شعار سال