شعارسال: 1_ طول قنات که گاه به ده ها کیلومتر می رسد.

2_ دبی یا میزان آبدهی قنات در ثانیه

3_ عمق مادرچاه قنات

مادر چاه: آخرین قنات حفر شده در یک شاخه میباشد. بیشتر قنوات دارای چند شاخه هستند؛ پس در این صورت قنات چندین مادرچاه دارد. معمولا مادرچاه ها عمیق ترین چاه ها هستند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ قنات ، تاریخ انتشار: 13 آذر 1396، کدخبر: 12 ، www.qanats.blogfa.comSource link

منبع: شعار سال