شعار سال:

محمد علی نجفی در پاسخ به این سئوال برای اقتصاد مقاومتی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهرچه باید کرد؟،گفت:همه باید در حل مشکل بادام کاران این شهرستان از نظر افزایش سطح زیر کشت و ارائه امکانات مورد نیاز هم چون آبیاری و زهکشی تلاش کنیم تا کشاورزان در هر باران و طوفانی ایجاد می شود،آسیب نبینند.

وی بر حفظ کیفیت بادام زمینی آستانه اشرفیه تاکید کرد و افزود:مرکز تحقیقات بادام زمینی در این شهرستان شکل خواهد گرفت و بتوانیم از نظر به زراعی و به نژادی چنان چه نیاز به بذر جدید باشد،تقویت و کیفیت این محصول آستانه اشرفیه باید همیشه حفظ بشود.

این مقام سیاسی که اصالتآ کیاشهری است،خاطر نشان کرد:قیمت بادام زمینی باید اقتصادی باشد که بتوان این محصول زا حفظ کرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تحلیلی خبری کاشف اسرار، تاریخ انتشار خبر 2 مهر 1395 ،www.kashefasrar.irSource link

منبع: شعار سال