کد خبر: 5449
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰

شغارسال: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به تازگی متنی با عنوان «بررسی شاخص‌های عصب‌شناسی فرهنگ مردم ایران» را که مطالعات آن در اوایل دهه 1390 انجام شده را منتشر کرده است. تحمل ابهام در مردم ایران در مطالعه حاضر نشان داده شد که میانگین نمره جمع‌گرایی از ۲۰، ۶۸/۱۶با انحراف معیار ۰/۳ بوده است. بر

تحمل در ابهام، ضعف در آینده‌نگری

شغارسال: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به تازگی متنی با عنوان «بررسی شاخص‌های عصب‌شناسی فرهنگ مردم ایران» را که مطالعات آن در اوایل دهه 1390 انجام شده را منتشر کرده است.

تحمل ابهام در مردم ایران

در مطالعه حاضر نشان داده شد که میانگین نمره جمع‌گرایی از ۲۰، ۶۸/۱۶با انحراف معیار ۰/۳ بوده است. بر این اساس مردم ایران در حد بالایی از تحمل ابهام قرار دارند. برای بررسی اثر قومیت، جنسیت، نسل و تحصیلات آزمون تحلیل پراکنش بر روی داده ها انجام شد و نشان داد زنان نمره بالاتریدر این مقیاس دارند.

در ادبیات فارسی ابهام از محاسن سخن به شمار می‌رود و صنایع ادبی کنایه و جناس به نوعی دربرگیرنده ابهام زبانی است )آذرپیوند، ۱۳۹۰.( اهمیت این ابهام به نحوی است که اشعار دارای ابهام از ارزش ادبی بالاتری برخوردارند. شاید بتوان ریشه «تعارف» را که یکی از خصوصیات فرهنگ ایرانی است در ابهام جستجو نمود.

در ادبیات فارسی تحمل ابهام، در ضرب‌المثل‌هایی